Hoofdsponsor

Complex geopend...
Sponsoren
Agenda
De agenda is leeg
Hele agenda
Wedstrijden
Afgelaste Wedstrijden
Totaal: 0 thuiswedstrijd(en) en 0 uitwedstrijd(en) afgelast
Tuchtcommissie 

Het komt soms voor dat een speler of coach een gele of rode kaart krijgt. De KNHB heeft hiervoor beleid opgesteld en verwacht dat verenigingen zich hieraan houden.

Dit betekent o.a. dat de KNHB aan de vereniging vraagt om gesprekken te voeren met de kaart(en) ‘scorer’, wanneer de kleur of het aantal kaarten daartoe aanleiding geeft. Deze gesprekken worden gevoerd door één of meerdere leden van de tuchtcommissie.

 


In de meeste gevallen zal een lid van de tuchtcommissie via mail contact leggen met het betreffende lid en bij minderjarigheid ook met de ouders. In meer ernstige situaties (bijvoorbeeld bij schorsing) voeren 2 leden van de tuchtcommissie een gesprek met het lid. Dit gesprek vindt plaats op de club. Als de ouders dit willen, zijn zij welkom bij het gesprek.


De leden van de tuchtcommissie vinden het belangrijk om ook te bespreken op welke manier we kunnen voorkomen dat er opnieuw een kaart wordt uitgedeeld. We verwachten dan ook van het betreffende lid dat er kritisch naar eigen gedrag wordt gekeken. 


Als een gesprek heeft plaatsgevonden zorgen de leden van de tuchtcommissie voor terugkoppeling naar de coach van het team en zo nodig ook naar de ouders van het minderjarige lid. We zullen samen bespreken hoe we het lid kunnen helpen om zichzelf wat beter in toom te houden. Mogelijk kan de coach hierbij helpen, maart ook de teamleden zouden hierbij een rol kunnen spelen.


De KNBH legt de vereniging een boete op wanneer een kaart is uitgedeeld. De vereniging hanteert het principe dat ‘de vervuiler betaalt’ en belast de boete door aan het betreffende lid. Bij een minderjarig kind verwachten wij dat ouders zorgdragen voor of toezien op de betaling.


Als er vragen zijn, voel je vrij om contact met ons te leggen. We streven samen met jullie naar sportieve wedstrijden!


De tuchtcommissie,

Caro van den Acker

Ellen van Beek

Bjorn van TwillertTUCHTREGLEMENT HOCKEY VERENIGING MEERSSEN


Artikel 1 


a.Waar in dit reglement wordt gesproken over "lid” wordt bedoeld een seniorlid, juniorlid, erelid, lid van verdienste of functielid van vereniging H.V.Meerssen.

b.Waar in dit reglement van "lid” wordt gesproken kan ook gelezen worden "betaald    medewerker van de vereniging”.


Artikel 2 


Een tuchtprocedure op grond van vermeend handelen in strijd met de statuten en/of reglementen van de vereniging en/of de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond wordt door het bestuur van de vereniging tegen een lid / een groepering van leden van de vereniging aanhangig gemaakt bij de Tuchtcommissie van de vereniging indien: 

-Een lid door een scheidsrechter in een wedstrijd definitief uit het veld is gestuurd

-Een lid in één seizoen drie, vijf, of meer keren tijdelijk uit het veld is gestuurd

-Een lid wangedrag vertoont op het terrein van de vereniging

-Het verenigingsbestuur redenen heeft aan te nemen dat het lid/de groepering van leden   in strijd hebben gehandeld met de statuten en/of reglementen van de vereniging en/of   de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond

-Een daartoe op grond van de statuten bevoegde persoon het verenigingsbestuur    daarom heeft verzocht, en het verenigingsbestuur dit verzoek niet onredelijk voorkomt


Artikel 3 


1.De Tuchtcommissie regelt de wijze van behandeling van de zaak zelf.  De Tuchtcommissie is bevoegd een zaak schriftelijk af te doen.

2.De Tuchtcommissie bepaalt plaats en tijdstip van de zitting. De Tuchtcommissie behandelt de zaak zo veel mogelijk met al haar leden.

3.Bij ontstentenis van een der leden van de Tuchtcommissie, treedt het plaatsvervangend lid in diens plaats. De Tuchtcommissie is evenwel bevoegd een zaak met twee of een lid te behandelen.


Artikel 4 


1.Indien een tuchtprocedure aanhangig is gemaakt, kan een betrokken lid binnen een    daartoe te stellen termijn de commissie verzoeken de zaak mondeling te behandelen.

2.Tenzij de Tuchtcommissie van oordeel is dat er hierdoor een onaanvaardbare vertraging van de behandeling zou ontstaan, kan er op dat verzoek worden ingegaan.


Artikel 5 


De Tuchtcommissie is bevoegd leden en niet-leden te horen en/of te raadplegen. leden 

zijn verplicht de Tuchtcommissie alle inlichtingen te verstrekken en hun medewerking te verlenen aan de werkzaamheden van de Tuchtcommissie.


Artikel 6 


De Tuchtcommissie is bevoegd een aanhangig gemaakte zaak te seponeren.


 

Artikel 7 


1.De Tuchtcommissie kan aan een lid of groepering van leden de volgende straffen  opleggen:

a.Berisping

b.Een geldboete van ten hoogste € ...... al dan niet voorwaardelijk

c.Een speelverbod voor een of meer competitiewedstrijden dan wel vriendschappelijke wedstrijden en/of toernooien, al dan niet voorwaardelijk

d.Een alternatieve straf naar inzicht van de Tuchtcommissie ter (gedeeltelijke)       vervanging van de opgelegde geldboete en/of het speelverbod. Deze straf wordt alleen opgelegd aan juniorleden of aan seniorleden die daarom verzoeken. Indien de alternatieve straf door toedoen van het betreffende lid niet ten uitvoer wordt gebracht, worden alsnog de (volledige) straffen als onder a, b, en/of c van kracht

e.Een combinatie van straffen als beschreven onder a t/m d

2.Een opgelegde straf wordt met onmiddellijke ingang van kracht. 


Artikel 8 


De Tuchtcommissie is bevoegd, zodra een zaak te harer kennis is gebracht en in afwachting van de behandeling daarvan, met onmiddellijke ingang een straf op te leggen, indien daartoe naar het oordeel van de Tuchtcommissie gezien de ernst van de zaak aanleiding bestaat.


Artikel 9 


De Tuchtcommissie kan een lid, dat in haar zijn ogen daarvoor in aanmerking komt bij het verenigingsbestuur, voordragen voor ontzetting uit het lidmaatschap. Indien het verenigingsbestuur een zodanig voorgedragen lid niet uit het lidmaatschap ontzet, is het verenigingsbestuur verplicht hiervan, onder opgave van redenen, melding te maken aan de Algemene Vergadering.


Artikel 10 


1.De Tuchtcommissie deelt haar uitspraak mondeling, met motivering, mede aan het    betrokken lid (respectievelijk de betrokken leden) en het bestuur van de vereniging    met eventueel straf en strafmaat. De Tuchtcommissie kan evenwel besluiten schriftelijk uitspraak te doen

2.In het geval dat de Tuchtcommissie een rode kaart heeft behandeld, informeert zij de Tuchtcommissie van de KNHB voor de 1e donderdag na de wedstrijd waarin de kaart werd gegeven over haar bevindingen cq haar uitspraak.


Artikel 11 


De Tuchtcommissie kan besluiten dat haar uitspraak gepubliceerd wordt in het officieel orgaan van de vereniging. Het verenigingsbestuur is verplicht deze uitspraak te publiceren.


Artikel 12 


1.Beroep op de uitspraak van de Tuchtcommissie staat, binnen 7 dagen nadat de  Tuchtcommissie zijn uitspraak aan het betreffende lid kenbaar heeft gemaakt, open bij   het verenigingsbestuur. Indien de Tuchtcommissie schriftelijk uitspraak doet, dan is de   beroepstermijn 7 dagen na dagtekening van de uitspraak.

2.Beroep schort de tenuitvoerlegging van de straf op tenzij de Tuchtcommissie tot directe tenuitvoerlegging besluit.

3.Het verenigingsbestuur beoordeelt het beroep binnen 7 dagen nadat het is  aangetekend. Het verenigingsbestuur beoordeelt in het beroep uitsluitend of de Tuchtcommissie in redelijkheid tot de betwiste uitspraak heeft kunnen komen.


Artikel 13 


1.De uitspraak van het verenigingsbestuur kan uitsluitend zijn: 

-Vernietiging van de uitspraak van de Tuchtcommissie; de Tuchtcommissie zal, met inachtneming van de uitspraak van het verenigingsbestuur, de zaak opnieuw beoordelen

-Bekrachtiging van de uitspraak van de Tuchtcommissie 

2.De controle op en de feitelijke tenuitvoerlegging van opgelegde straffen berusten  volledig bij het verenigingsbestuur.